Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων Δυτικού τμήματος της Πόλης Ναυπάκτου

Έργο: Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων Δυτικού τμήματος της Πόλης Ναυπάκτου.

Κύριος έργου : Δήμος Ναυπάκτου.

Ημερομηνία : 2022

Περιγραφή: Το αντικείμενο της μελέτης είναι η αντιμετώπιση των όμβριων υδάτων με την συλλογή τους και την διοχέτευση τους σε νέους και υφιστάμενους αποδεκτές που οδηγούν στην θάλασσα.
Η φιλοσοφία σχεδιασμού του έργου συνίσταται
α) στον διαχωρισμό του παντοροικου δικτύου που υπάρχει στην πόλη,
β)στην χρησιμοποίηση υφιστάμενων αγωγων ομβρίων και αποδεκτών και
γ) στην κατανομή των σημείων διάθεσης με σκοπο να αποτρέπεται η σημειακή επιβάρυνση του
θαλάσσιου αποδέκτη.
Το νέο δίκτυο απορροής των ομβρίων θα αποτελείται από πρόχυτους τσιμεντοσωλήνες,
φρεάτια επίσκεψης και φρεάτια υδροσυλλογής με χυτοσιδηρες σχάρες.