Κυκλοφοριακή μελέτη στην περιοχή Πολιτεία του Δήμου Κηφισίας

Έργο: Η μελέτη θα περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, την εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης, καθώς και την πρόταση λύσεων και στρατηγικών για τη βελτίωση της κυκλοφορίας. Η μελέτη αναμένεται να συμβάλει στην εξέλιξη της ποιότητας ζωής στην περιοχή, μειώνοντας το χρόνο μετακίνησης και βελτιώνοντας την ασφάλεια και την προσβασιμότητα.

Κύριος έργου: Δήμος Κηφισίας

Ημερομηνία: 2017