Γεωτεχνική , Στατική, Υδραυλική και τοπογραφική μελέτη για τον έλεγχο επάρκειας της γέφυρας Πόρου.

Έργο: Ελεγχος επάρκειας της γέφυρας Πόρου.

Κύριος έργου : Περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Ημερομηνία : 2021

Περιγραφή: Το έργο αφορά τον προσδιορισμό του βαθμού ασφάλειας της γέφυρας Πόρου.

Αντικείμενο της Μελέτης είναι η αποτύπωση της γέφυρας, ο προσδιορισμός της γραμμής πλημμύρας του ποταμού Ευήνου στη συγκεκριμένη θέση , και η στατική της επάρκεια.

Φωτογραφική αποτύπωση γέφυρας Πόρου.