Σύνταξη πραγματοσύνης με τίτλο “Μελέτη Τροποποίησης – Βελτίωση της χάραξης των κλάδων 1 & 2 του κόμβου Κ3″

Κύριος έργου : J&P-AVAX A.E.

Ημερομηνία : 2004

Περιγραφή: Έγινε εκ νέου σχεδιασμός του ανισόπεδου κόμβου Κ3 με σκοπό την μείωση του εύρους κατάληψης του. Οι εργασίες που έγιναν για την ολοκλήρωση του έργου ήταν:

  • Λεπτομερής σχεδιασμός του κόμβου
  • Υδραυλική μελέτη απορροής όμβριων στην περιοχή του κόμβου.
  • Μελέτη ηλεκτροφωτισμού.
  • Κτηματογράφηση.
  • Χάραξη του κόμβου.

Το έργο έχει υλοποιηθεί και είναι σε χρήση.